Datum: 13.05.2018 Avtor: PZDU Gorenjske Savska cesta 34 , 4000 Kranj
MEMORANDUM 2018
Memorandum o zahtevah in pričakovanjih Zveze društev upokojencev Slovenije

 

MEMORANDUM

o zahtevah in pričakovanjih Zveze društev upokojencev Slovenije

 

Zveza društev upokojencev Slovenije želi s tem Memorandumom seznaniti svoje članstvo in tudi vse politične stranke, ki bodo v volilnem letu 2018 oblikovale svoje volilne programe in vsa politična ter izvršilna telesa v Sloveniji, ki bodo izdelovala akcijske načrte in programe za uresničevanje Strategije dolgožive družbe RS, Vizije RS 2050, Strategije razvoja Slovenije 2030 in druge razvojne dokumente, o svojih predlogih in zahtevah ter na ta način prispevati k njihovi večji uresničljivosti.

 

Že sprejeti strateški dokumenti napovedujejo, da  bo družba tako v letu 2018, še posebej pa v naslednjih letih, soočena s korenitimi strukturnimi spremembami.

Te morajo zato, da bodo učinkovite in sprejemljive za večino državljanov, nujno upoštevati tudi pričakovanja in potrebe  starejše generacije. Uspešno upravljanje države ni mogoče brez spoznanj, izhajajočih iz analiz in določil konvencij OZN, mednarodno sprejetih zavez ter priporočil organizacij, kot so OECD, WHO in EU  ter drugih institucij.

 

 1. 1.    UPRAVLJANJE DRŽAVE

 

Učinkovito upravljanje države je  predpogoj za zadovoljevanje vseh  skupnih  interesov  državljanov, torej tudi interesov upokojencev in starejših. Slovenci, predvsem zaradi le formalne  demokracije,  svojo državo ne upravljamo dovolj učinkovito, pa tudi ne demokratično.

Eden od vzrokov za to je delovanje strank, ki interese družbe podrejajo posebnim in individualnim interesom ter ciljem z njimi povezanih omrežij.

Politični sistem, ki zavira razvoj družbe in demokracije, je treba prenoviti z ustreznimi  spremembami volilnega zakona,  zakona o vladi in zakona o upravljanju državnega premoženja. To morajo biti temeljne prioritete v novem mandatu.

Upokojenci  bomo podprli vse predloge, ki bodo usmerjeni v učinkovitejši politični in ekonomski sistem.

Za uresničitev navedenega se bomo aktivno povezovali tudi z drugimi organizacijami civilne družbe, z MeKOS  (Mladinski svet Slovenije,  Študentska organizacija in Dijaška organizacija Slovenije in ZDUS), s SEKOS (Seniorski  koordinacijski  odborom Slovenije) in  z drugimi.

 

 1. 2.    RAZVOJNI CILJI IN NAČELA STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE

 

Izhodišča ZDUS, na podlagi katerih bomo ocenjevali verodostojnost predvolilnih obljub in  izvajanje aktualnih strategij in zakonov, ki bodo merilo za spremljanje uspešnosti novo oblikovane vlade RS za mandat 2018-2022.

 

Demografske spremembe in izjemno hiter tehnološki ter družbeni razvoj so dejstvo, ki zahtevajo sprotno prilagajanje obstoječih sistemov tako, da bodo omogočali izkoriščanje vseh razpoložljivih zmogljivosti in ustvarjali možnosti in priložnosti za kakovostno ter dostojno življenje vseh generacij.

 

Starejši smo prepričani, da bo upravljanje strategije dolgožive družbe v obdobju starosti uspešno, če bodo pri tem na najpomembnejših področjih, upoštevana naslednja načela:

 

Prilagajanje trga dela, vseživljenjskega učenja  in usposabljanja starejšim

 1. Prispevek starejših mora biti, ne glede na starost, spol, etnično pripadnost in zdravstveno stanje posameznika, ustrezno priznan in sistemsko podprt
 2. Starost ne sme biti uporabljena za določanje vloge, vrednosti in potenciala posameznika
 3. Vsem, ne glede na  starost, mora biti omogočena možnost aktivne vključenosti v delovni proces, pri čemer mora celotna družba  spodbujati  fleksibilno zaposlovanje starejših in upokojevanje
  1. Starejši morajo biti, tako kot druge skupine prebivalstva, vključeni v izobraževanje in usposabljanje, tudi v tretjem življenjskem obdobju 

 

Zdravo, samostojno in varno življenje

 1. Družba mora s permanentnim sistematičnim usposabljanjem ozaveščati prebivalce, da bodo nenehno skrbeli za lastno zdravje in na ta način imeli možnost  za preživetje čim več  zdravih let življenja 
 1. Država bo z domišljenimi ukrepi  zmanjševala število revnih med starejšimi tako, da bodo lahko živeli samostojno in dostojno

 

Oblikovanje okolja za aktivno staranje

 1. Transportna ureditev in infrastruktura morata biti ustrezno načrtovani in dostopni, enostavno uporabni za starejše ter varni in zanesljivi
 2. Nujna je prenova stanovanjskega fonda starejših, ki bivajo v prevelikih, njim neprilagojenih bivalnih enotah
 3. Uvajati je treba drugačne institucionalne in skupnostne oblike bivanja, prilagojene potrebam starejših, namenjene podaljševanju samostojnega življenja v domačem okolju

 

Vključenost v družbo

 1. Uradni podatki za svetovanja in informacije morajo biti dostopni tudi starejšim, ter dostopni v obliki, prilagojeni za prijazno uporabo
 1. Država mora pomagati starejšim, usposobiti se za prostovoljno delo, ki  ga smejo opravljajo tako dolgo, kot želijo, njihov prispevek pa mora biti tudi polno priznan
 2. Ranljivi starejši morajo biti ustrezno zaščiteni, varovani in osvobojeni strahu

 

 

3. PREDLOGI IN ZAHTEVE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 

Pokojninski sistem

Zahtevamo:

 • dosledno usklajevanje pokojnin  po 106. in 430. členu ZPIZ-2
 • postopno vsaj delno odpravo posledic negativnih učinkov neizvajanja določb sistemskih zakonov o usklajevanju pokojnin v preteklih obdobjih
 • postopno zvišanje razmerja med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo vsaj na raven, doseženo pred uveljavitvijo ZPIZ-2
 • primerno zvišanje najnižje pokojninske osnove, ki bo zagotavljala sprejemljivejši gmotni položaj vseh upravičencev do odmere  pokojnine od takšne osnove
 • postopno spremembo lestvice za odmero starostnih pokojnin, določeno v ZPIZ-2, ki naj bi za 40 let pokojninske dobe znašala vsaj 62,5 odstotkov od pokojninske osnove
 • uskladitev invalidnin za telesno okvaro, katerih višina se vse od uveljavitve ZPIZ-2 ni spremenila in uveljavitev predpisov s področja varstva invalidov s katerimi  bodo urejeni postopki za ugotavljanje vrste in stopnje telesnih okvar
 • vzpostavitev pokojninskega sistema, ki bo omogočal postopen prehod v upokojitev ob hkratni prilagoditvi  trga dela

 

Delovna aktivnost starejših

Država mora ustvarjati:

 • pogoje za daljšo delovno aktivnost starejših z uvedbo prilagodljivega delovnega časa, z oblikovanjem ustreznih pogojev dela, prilagoditvami delovnih mest starejšim delavcem, da bodo sposobni reaktivizacije za prenos znanj in veščin starejših na mlajšo generacijo in obratno
 • možnosti za vseživljenjsko usposabljanje na delovnem mestu in od njem
 • pogoje za povečanje vključenosti starejših v vseživljenjsko učenje
 • spodbude starejšim za usposabljanje za delo s posebnim poudarkom na novostih zaradi digitalizacije in pričakovanih posledic na trgu dela

 

Samostojno in zdravo življenje

Zahtevamo:

 • bistveno izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, z upoštevanjem  solidarnosti med zdravimi in bolnimi
 • postopno povečevanje deleža sredstev za te namene iz državnega proračuna zaradi čedalje večjega števila starejšega prebivalstva
 • zagotavljanje sistema zdravstvene oskrbe z javnimi sredstvi za predhodno definirane osnovne in pomembnejše zdravstvene storitve, ostale zdravstvene storitve, ki niso prioritetnega značaja, pa so lahko predmet zasebnih zavarovanj
 • spodbujanje razvoja multimedijske platforme za telemedicino in teleterapevtiko, ki lahko pomembno znižuje stroške zdravljenja
 • prenova mreže javne zdravstvene dejavnosti, ki bo racionalnejša in učinkovitejša od sedanje ureditve

 

Socialnovarstvena politika

Zahtevamo:

 • dostopnost starejših do vseh virov, ki zagotavljajo človeku dostojno življenje, kot so delo, zdravje, kultura, bivalni in gibalni pogoji, izobraževanje in vključenost v družbeno odločanje
 • takojšnjo pripravo in sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z jasno finančno konstrukcijo in vzpostavitev  orodij za njegovo uresničitev  
 • postavitev  celotnega sistema  dolgotrajne oskrbe, ki bo  zasnovana na solidarnosti med premožnejšimi in socialno prikrajšanimi
 • ureditev statusa neformalnih oskrbovalcev in njihovo vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe
 • postopno izboljševanje razmer pri skrbi za starejše, od razvoja skupnostnih in drugih oblik bivanja, povečanja nastanitvenih kapacitet v domovih in oskrbovanih stanovanjih
 • povečanje nastavitvenih kapacitet v domovih, tudi za dementne osebe in njihovo celovito ter strokovno oskrbo
 • doslednejši nadzor kvalitete oskrbe starejših in preverjanje empatije zaposlenih do starejših v domovih in vseh drugih oblikah varstva
 • izboljšanje standardov in normativov v domovih za starejše
 • ohranitev najmanj dosedanje stopnje medgeneracijske solidarnosti, zagotovljene z osnovnim javnim sistemom socialnega varstva
 • ponovna uveljavitev pravice do pogrebnine v višini cca 500 EUR

 

 1. 1.    GOSPODARSKA POLITIKA

 

Državljani in upokojenci RS se zavedamo, da brez uspešnega gospodarstva ni mogoče doseči blaginje, načrtovane v razvojnih dokumentih. Zato bomo tudi upokojenci po svojih najboljših močeh sodelovali pri razvoju programov in projektov, namenjenih izdelkom visoke kvalitete, velike uporabne vrednosti, katerih proizvodnja bo imela visoko dodano vrednost.

Temelj za to je tudi vzpostavitev učinkovitega sistema, ki bo zagotavljal sprotno plačilo za opravljeno delo in  plačilo prispevkov ter davkov.

 

Zaključek

 

ZDUS s tem Memorandumom ugotavlja, izpostavlja in tudi predlaga rešitve za najbolj  pereče probleme upokojencev in starejših v pogojih urejenega upravljanja  dolgožive družbe v državi in skupnosti 27 držav, v katero smo povezani.

 

Pri proučevanju letnih normativnih programov dela vlade, velikokrat ugotavljamo, da bodo tudi nekateri drugi zakoni pomembno vplivali na status starejših in upokojencev, zato je potrebno prevetriti preobsežne zakonske dokumente, ki mnogi sploh niso med seboj usklajeni in so zato ovira v sistemu.

 

 

Ljubljana,  18.4.2018                                                                     Predsednik ZDUS

                                                                                                          Janez Sušnik

 

 

 

 
Nazaj
© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.